Handelsvilkår

Betaling

Privat

Alle anførte priser fra Grammatip.com er baseret på løbende forudbetaling af abonnementsydelsen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser angives i DKK og er inkl. dansk moms, hvis andet ikke er angivet.

Umiddelbart efter Grammatip.com har registreret din betaling, aktiveres brugeren.

Betalingsmåder

Følgende betalingsmåder kan benyttes af private brugere:

Dankort/Visa-Dankort
VISA
VISA Electron (Dansk)
EuroCard/MasterCard
JCB
Maestro

Godkendelse af dine betalingsoplysninger sker via en krypteret SSL forbindelse. Selve verificeringen foretages af PBS og din bank. Grammatip.com har ikke adgang til disse oplysninger. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS. Der kan kun trækkes det beløb du har angivet. Betaling vil blive trukket på din konto umiddelbart efter, du har godkendt købet. Der afsendes samtidig kvittering for dit køb til den e-mailadresse, du har opgivet.

Hvis dit betalingskort udløber eller bliver afvist ved automatisk forlængelse af dit eksisterende abonnement, stoppes abonnementet ved dets udløb. Du skal købe et nyt abonnement for at få adgang til Grammatip.com.

Fortrydelsesret og abonnementsopsigelse

Da den leverede ydelse er en tjenesteydelse, er der ikke 14 dages fortrydelsesret, uagtet om ydelsen bestilles over internettet.

Erhverv
Erhvervskunder skal senest 3 måneder før næste abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt til business@grammatip.com. Reducering af abonnementet skal ligeledes meddeles senest 3 måneder før næste abonnementsperiode.

Privatbrugere skal senest opsige abonnementet inden det udløber. Abonnementet kan opsiges øjeblikkeligt via www.grammatip.com ved skriftlig henvendelse til mail@grammatip.com eller til:

Grammatip.com
Billedskærervej 8
5230 Odense M
Danmark
Att.: Support

Reklamation & Ansvar

Grammatip.com baseres på et driftsikkert og gennemtestet system, men fejl kan undtagelsesvis forekomme.

Reklamation angående mangler skal meddeles Grammatip.com snarest og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har modtaget faktura eller konstateret en mangel. I det omfang Grammatip.com er ansvarlig over for køberen, er Grammatip.coms ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Grammatip.com påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Grammatip.com alene forpligtet til at foretage afhjælpning. Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af teknologier eller dele heraf, forbeholdes fakturering efter gældende takster. Såfremt Grammatip.com tilbyder reparation eller udbedring af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning, som følge af mangler.

Grammatip.com er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Misbrug

Det udleverede brugernavn og password er strengt personligt, og må udelukkende anvendes til eget brug. Såfremt der konstateres misbrug af kodeord og password, skal den registrerede bruger erlægge en bod på DKK. 5000,00 pr. overtrædelse, medmindre et almindeligt erstatningskrav vil medføre et større beløb.

Misbrug af netværksaftaler: Ved en netværksaftale forstås en aftale som omfatter et aftalt antal licenser. Hver licens giver tilladelse til at en fysisk person kan benytte netværket. Har flere personer end det aftalte antal licenser giver tilladelse til, direkte eller indirekte adgang til netværket, er dette et alvorligt brud på aftalen. Grammatip.com vil i så fald kræve en bod på DKK 5000 for hver uberettiget bruger.

Copyright og andre rettigheder

Hel eller delvis mangfoldiggørelse, overdragelse, distribution eller enhver form for lagring samt fremvisning af indholdet for andre end den direkte berettigede, må ikke ske uden forudgående utvetydig og skriftlig tilladelse fra Grammatip.com og eventuelle andre rettighedshavere. Alt materiale på og i forbindelse med www.Grammatip.com - billeder, grafik, tekster, hardware, programkode m.v. - tilhører Grammatip.com, ligesom samtlige rettigheder til domæne, varemærke m.v. ligeledes tilhører Grammatip.com.

Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Grammatip.com eller Grammatip.com-leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforhold eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Grammatip.coms muligheder for at levere eller yde den pågældende service. Grammatip.com har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af den, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Grammatip.com kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for tab hos køberen som følge af manglende levering.

Lovvalg og værneting

Tvistigheder i anledning af samhandlen skal afgøres efter de til enhver tid gældende regler efter dansk ret. Der er aftalt værneting ved Byretten i Odense. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist løses som voldgift ved Byretten i Odense, hvor retspræsidenten udpeger en voldgiftsdommer.

Forbehold

Der tages forbehold for alle ændringer uden varsel, såsom trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer.

Grammatip.com er ejet af Ordbogen A/S.

Ordbogen A/S
CVR 26-40-40-37
Erhverv: business@ordbogen.com
Privat: support@ordbogen.com
Erhvervstelefon: +45 6612 6000

Log ind

Log også på med:

(Glemt kode?)